- fellesskap med blikk for den enkelte

Opplæringsloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Aktuelle paragrafer:


Veileder til Opplæringsloven:
http://www.udir.no/Brosjyrer/Veileder-til-opplaringsloven-om-spesialpedagogisk-hjelp-og-spesialundervisning/

 

Skolens mandat:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#§13-2

 

"Retningslinjer for samarbeid - Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner"
https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utdanning-og-oppvekst/barnevern/samarbeidsdokument-endelig-031214.pdf

av Turid M. Fjeldvær, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden