- fellesskap med blikk for den enkelte

Enhet for Spesialisert Rehabilitering ligger under Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering (AFR) ved Sørlandet Sykehus Kristiansand på Kongsgård.

Ved Enhet for Spesialisert Rehabilitering (ESR), SSHF, på Kongsgård har SMI-skolen to logopeder/spesialpedagoger i 180% stilling. Undervisningstilbudet retter seg først og fremst mot ungdom og voksne med ervervede hjerneskader, og som iflg. Opplæringsloven har krav på spesialundervisning.

I henhold til Opplæringslovas §4a-2 har voksne rett til grunnskoleopplæring og dette gjelder også fornyet opplæring i grunnleggende ferdigheter tilpasset den enkeltes behov.

 

Logopedene på "Kongsgård" arbeider innen feltene:

  • Afasi (språkvansker som følge av ervervet skade i språksenteret i hjernen).
  • Taleapraksi (svikt i viljestyrt motorisk aktivitet i artikulasjonsorganene).
  • Utofordringer med pragmatisk kommunikasjon - kognitive kommunikasjonsvansker.
  • Ervervede vansker med lesing og skriving.
  • Artikulasjonsvansker.
  • Stemmevansker.
  • Dysfagi (vansker forbundet med svelging av mat og drikke).

 

Logopedene kartlegger, vurderer og iverksetter tiltak fortløpende i undervisningen.
De samarbeider tett med sykehusets øvrige tverrfaglige team for en helhetlig tilnærming til den enkelte elev.
De har også kontakt med pårørende samt det videre hjelpeapparatet som skal videreføre det påbegynte arbeidet etter at eleven er skrevet ut, så som PPT, den enkelte skole, voksenopplæring, privatpraktiserende logoped, spesialpedagoger etc.

 

Logopedene på SMI-skolen, avd. Enhet for Spesialisert Rehabilitering, SSHF

 Logopedene - ENR

                         Turid M. Fjeldvær,  Liv Therese Norberg Haga
                         Telefon 38 14 93 73 Telefon 38 14 93 16

 

Besøksadresse: Bispegra 40, 4630 Kristiansand

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden